اشغالگران با سنگ به اتومبیل یک فلسطینی در نزدیکی عقربا حمله کردند.