دو هفته پیش قیمت نفت برنت پس از طی روندی صعودی و رسیدن به رکورد چهار ماهه، ناگهان در مدت سه روز 8 دلار کاهش پیدا کرد. کارشناسان دلایل مختلفی را برای این کاهش عنوان کردند. خبرگزاریهای رسمی نفتی پیشبینی کاهش رشد اقتصادی چین، اخبار افزایش تولید نفت عربستان و بحران مالی منطقه یورو را به عنوان عوامل کاهش قیمت نفت عنوان کردند. این در حالی بود که عواملی مانند امیدواری نسبت به سیاستهای انبساطی آمریکا و افزایش تنش در خاورمیانه به ویژه پس از پخش فیلم موهن آمریکایی، به افزایش قیمت نفت کمک میکرد و به نظر نمیرسید مجموع این عوامل منجر به این کاهش شدید قیمت شده باشند. از سوی دیگر برخی از خبرگزاریها از جمله رویترز این کاهش قیمت را مشکوک و آن را ناشی از نقص سیستم معاملاتی بورس لندن دانستند. اما در این میان احتمالی که کمتر مورد توجه قرار گرفت عرضه مخفیانه ذخایر راهبردی نفت از سوی آمریکا است.
بررسی سابقه تاریخی ذخایر راهبردی نیز نشان میدهد آمریکا برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نفت، در مواقع ضروری دست به فروش و یا معاوضه این ذخایر زده است. طوفانهای موسمی ایوان، کاترینا و گوستاو، بسته شدن مسیر آبی لویزیانا به خلیج مکزیک و کاهش تولید نفت لیبی در سال ۲۰۱۱ اصلیترین حوادثی هستند که باعثآزادسازی ذخایر راهبردی آمریکا در سالهای گذشته شدهاند.
همان طور که بیان شد این احتمال وجود دارد که این بار نیز آمریکا برای جلوگیری از افزایش دنبالهدار قیمت نفت مقداری از ذخایر راهبردی خود را مورد استفاده قرار داده باشد. اما چنانچه این احتمال درست باشد، شاید برای اولین بار است که آزادسازی بخشی از ذخایر راهبردی بدون اعلام خبر و در سکوت رسانهای انجام میشود. این در حالی است که اثر رسانهای ناشی از اعلام خبر آزادسازی ذخایر راهبردی نیز در کاهش قیمت نفت مؤثر بوده و هست. بنابراین به نظر میرسد آمریکا منفعت کاهش قیمت نفت با بهرهگیری از خبر استفاده از ذخایر را نادیده گرفته و تنها اقدام به عرضه فیزیکی نفت کرده است. چرا که اولا در شرایطی که برخی از کارشناسان تحریم و کاهش تولید نفتِ ایران را علت اصلی روند افزایشی قیمت نفت از ابتدای ماه جولای(اوایل تیر ماه) تاکنون میدانند، اعلام آزادسازی ذخایر راهبردی نفت عملاً اعتراف به شکست سیاست تحریم نفتی و نیاز دنیا به نفت ایران محسوب میشود. ثانیا، مخالفت سازمان بین المللی انرژی و برخی کشورهای اروپایی با آزادسازی ذخایر راهبردی نیز میتواند دلیلی بر عرضه مخفیانه نفت باشد. با این فرض، ممکن است اخبار خبرگزاریهایی مانند رویترز مبنی بر نقص سیستم معاملاتی بورس لندن نیز دادن آدرس غلط برای پنهان کردن آزادسازی ذخایر راهبردی آمریکا باشد. بنابراین این سوال به صورت جدی مطرح است که آیا آمریکا آزادسازی ذخایر راهبردی نفت را آغاز کرده است؟