مقامات دانشگاهی برخی از دانشگاه های چین از دانشجویان خواسته اند تا روسری خود را هنگام ورود به دانشگاه دربیاورند.به گزارشMuslimPress، مقامات دانشگاهی برخی از دانشگاه های چین این دستور را صادر کرده اند و از دانشجویان خواسته اند تا حجاب خود را در محوطه داشنگاه رعایت نکنند و روسری خود را هنگام ورود درآورند.چندی پیش نیز یک دانشجوی مسلمان چینی به دلیل قران خواندن در این دانشگاه توبیخ و مورد تنبیه واقع شد.این محدودیت ها بیشتر در ایالت هایی است که مسلمانان زندگی می کند و این حادثه در کاشغر رخ داده است. پیش از این نیز در سین کیانگ چین این حادثه اتفاق افتاد و سبب اعتراض مسلمانان شد.مسئولان چینی و رهبران کمونیست در این کشور مبارزه با حجاب را مبارزه با افراطی گری می دانند و از آن حمایت می کنند. منبع: خبرگزاری مهر