رژیم بحرین در اقدامی فعالیت جمعیت وفاق را به مدت سه ماه به حالت تعلیق در آورد.

سایت جمعیت وفاق بحرین با اعلام این خبر، از این اقدام رژیم آل خلیفه تحت عنوان " اقدامی خطرناک " و " ماجراجویی بی خردانه و حساب نشده " یاد کرد.

جمعیت وفاق تأکید کرد: رژیم استبدادی که در حال حکومت با آتش، آهن، سرکوب و استبداد است، از طریق حذف مردم و تک روی از طریق مؤسسات صوری و حکم های سیاسی انتقامجویانه، به دنبال ویران کردن همه واقعیهای سیاسی و اجتماعی است.

جمعیت وفاق خاطرنشان کرد که به همراه همه مردم بحرین به فعالیتهای خود برای مطالبه تحول دموکراتیک و ایجاد دولتی عدالت محور تلاش می کند که به حقوق مردم احترام بگذارد.