صدها اردنی با امضای طوماری در فضای مجازی از مقامات این کشور خواستند تا قرارداد گازی بین دولت این کشور و رژیم صهیونیستی را لغو کند.

امضا کنندگان این طومار همچنین نسبت به پیامدهای قرارداد گازی بین دوطرف بر امنیت اردن، هشدار دادند.

اردنی ها از دولت این کشور خواستند به فکر جایگزینی برای گاز رژیم صهیونیستی باشد که منبع حقیقی تهدید برای ملت های منطقه به شمار می رود.

در این طومار تحت عنوان " اجازه عقد قرارداد خرید گاز غارت شده را نمی دهیم " خطاب به عبدالله نسور نخست وزیر اردن، عنوان شده است: اجازه خرید گاز رژیم صهیونیستی به طور مستقیم و یا از طریق شرکت های خارجی و اردنی به طور غیر مستقیم را نمی دهیم و قاطعانه در برابر چنین قراردادی می ایستیم.

در ادامه این طومار آمده است: ما در برابر این قرارداد با رژیم صهیونیستی که خطری برای تمامی ملت های منطقه است ایستاده ایم زیرا چنین قراردادی می تواند از میزان تاثیرات انزوای عربی و بین المللی این رژیم بکاهد و زمینه ادامه اشغال اراضی عربی را فراهم آورد و موجب تشدید جنایت های روزمره این رژیم علیه ملت فلسطین به ویژه در باریکه غزه شود.