یک طرح سعودی - وهابی برای تخریب مقبره پیامبر اسلام(ص) فاش شد.

یکی از نهادهای دانشگاهی عربستان سعودی پیشنهاد کرده است پیکر حضرت محمد(ص) پیامبر اسلام در مدینه جابجا شود. بی تردید این کار با واکنش خشمگینانه مسلمانان جهان همراه خواهد شد. این اقدام هتک حرمت به پیامبر اسلام خواهد بود. مشخص نیست آیا دانشگاهیان و مقامات سعودی که این پیشنهاد را مطرح کرده اند به عواقب آن نیز اندیشیده اند یا خیر.
براساس این گزارش فاش شده، عربستان سعودی می خواهد مقبره پیامبر اسلام را ویران کند.
ابراهیم موسوی کارشناس لبنانی در این خصوص گفت: «این خبر بسیار نگران کننده است. نباید روشنفکران سعودی اجازه یابند چنین کاری را انجام بدهند. نباید منتظر واکنش و پاسخ دولتهای اسلامی در این خصوص بود. مسلمانان جهان باید خودشان در این زمینه وارد عمل شوند و واکنش نشان بدهند. مشخص نیست چرا سعودی ها می خواهند این کار را انجام بدهند و انگیزه آنها چیست؟ نباید اجازه داد چنین هتک حرمتی رخ بدهد. شخصیت وهابی که این پیشنهاد را مطرح کرده گفته است پس از نبش قبر پیامبر اسلام، باید بقایای پیکر ایشان به جای دیگری انتقال پیدا کند. این درحالی است که مقبره پیامبر اسلام، دومین مکان مقدس برای مسلمانان جهان است.»