اشرف غنی احمدزی می‌گوید که تیم تحول و تداوم به خاطر منافع ملی چند روز تاخیر را قبول کرده است، اما دیگر تحمل به تعویق افتادن نتایج انتخابات را نداریم.

[divide] به گزارش صدای افغان:" اشرف غنی احمدزی"، که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد گفت که خیر و صلاح مردم ما در این است که رییس جمهور آینده براساس قانون انتخابات در وقت معین آن اعلام شود، تا بعد از آن شخص منتخب بر اساس منفعت ملی اقدام به تشکیل حکومتی که پاسخگوی مردم باشد، نماید. این نامزد ریاست جمهوری از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری"عبدالله عبدالله" خواست تا دوباره به پروسه انتخابات برگردد. وی خاطرنشان ساخت: تقاضای ما از تیم اصلاحات و هم گرایی اینست که پروسه اصولی و قانونی را که از روز اول تعهد و امضاء کردیم عملی نماید. اشرف غنی احمدزی گفت: آرایی که در قسمت‌های مختلف افغانستان به تیم اصلاحات و هم‌گرایی داده شده مورد اعتراض ماست، به دلیلی اینکه برخی از مقام های دولتی در انتخابات مداخله کرده اند. وی تصریح کرد که اعمال و رفتار تیم اصلاحات و همگرایی باید مورد بررسی همه‌جانبه قرار گیرد. اشرف غنی گفت: تیم تحول و تداوم به خاطر منافع ملی چندروز تاخیر را قبول کرده است، اما دیگر تحمل به تعویق افتادن نتایج را نداریم و تحمل ما دلیلش این است که نمی ‌خواهیم و نمی ‌خواستیم عامل خشونت باشیم. وی اظهار داشت که سناتوران آمریکایی در دیدار با وی از آمادگی داکتر عبدالله برای بازگشت به پروسۀ انتخابات خبر داده‌اند. گفتنی است که مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز میگویند که تاخیر در اعلام نتیجه ابتدایی و ارجاع دیر وقت شکایات دور دوم انتخابات بر نتیجه نهایی تاثیر خواهد داشت.