دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین، با اشاره به اینکه رژیم حاکم در بحرین دشمن آزادی و عدالت است، تاکید کرد: رژیم حاکم به طور سازمان یافته حقوق بشر را نقض می کند.

[divide] به گزارش اللؤلؤه، "شیخ علی سلمان" دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین طی سخنانی اظهار داشت: همه شواهد موجود در خصوص نقض حقوق بشر در بحرین حاکی است که رژیم حاکم مخالف آزادی است و به شیوه سازمان یافته و برنامه ریزی شده حقوق بشر را نقض می کند. وی افزود: شواهد و مدارک موجود را چیز جز اجرای اصلاحات واقعی و جدی بر طرف نمی کند. دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین گفت: نمی توان شواهد و مدارک موجود را تغییر داد، زیرا در بحرین دولت دشمن دمکراسی، آزادی، مساوات و عدالت است و رویکرد تبعیض و اختلاف طایفه ای علیه اکثریت شهروندان موجود در کشور را در پیش گرفته است.