والدین کودکان فلسطینی برای آشنایی فرزندان خود با مراسم حج به صورت نمادین این مراسم را در کنار فرزندان خود اجرا کردند.