ثبت نام عبدالرسول سیاف،کسی که گفته می شود برای اولین بار پای القاعده را به این کشور باز کرد.