هزاران نفر از مسلمانان کانادا در اعتراض به قانون جدید ممنوعیت حجاب برای کارکنان بخش عمومی دست به تظاهرات زدند. به گزارش  صدای روسیه؛ هزاران نفر از مسلمانان کانادایی با حضور در خیابان‌های کبک با سر دادن شعارهایی چون "ما مخالف این قانون هستیم" و "کبک همانند فرانسه نیست" اعتراض خود را به قانون ممنوعیت حجاب برای کارکنان بخش عمومی این ایالت نشان دادند. گفتنی است که فرانسه نیز دو سال قبل این قانون را به اجرا درآورد. ممنوعیت استفاده از روسری، عمامه و دیگر لباس‌های مذهبی بخشی از پیشنهاد موسوم به "منشور ارزش‌ها" است./