خیابان های استانبول روز گذشته هم شاهد اعتراضات ضد دولتی بود.