نیروهای رژیم آل خلیفه به قبرستان ابوصیبع درغرب منامه (پایتخت) حمله کردند. نیروهای آل خلیفه دیوارهای این قبربستان را تخریب کردند و در اقدامی خطرناک و منافی با ارزشها، برخی قبرها را با بلدوزر زیرو رو کردند . این اقدامات تحریک آمیز و خطرناک با دستور مستقیم مسئولان ارشد این کشور عملی می شود چرا که سکوت آنان دربرابر اینگونه بی حرمتی ها حاکی از رضایت کامل آنان از اینگونه مسائل ضد ارزشی است.