شورای امنیت عصر چهارشنبه نشستی بی نتیجه در خصوص اتفاقات سوریه برگزار کرد.