تصاویری از اشیای هنری تخریب شده و غرفه‌های خالی اشیای هنری و قدیمی در حالی منتشر شد که حامیان محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مخلوع این کشور با نیروهای امنیتی مصر در مسجدی در قاهره، سرگرم درگیری مسلحانه بودند.