نیروهای امنیتی بحرین روز چهارشنبه علیه تظاهرات کنندگانی که خواستار برقراری دمکراسی در این کشور هستند، گاز اشک آور و گلوله های ساچمه ای شلیک کردند.