مقاومت و پایداری کودکان، نوجوانان، زنان و مردان شجاع فلسطین در مقابل تجاوزگری و ظلم و ستم نظامیان تا دندان مسلح صهیونیستی. این عکس ها گوشه هایی از این پایداری را نشان می دهد.