رابرت موگابه، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه رسما به عنوان پیروز نهایی این انتخابات معرفی شد. به گزارش شبکه اسکای نیوز، وزارت کشور زیمباوه رسما رابرت موگابه، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه راباکسب ۶۱ درصد آرا به عنوان پیروز نهایی این انتخابات معرفی شد. رابرت موگابه ۸۹ سالهازسال ۱۹۸۱ تاکنون ریاست‌جمهوری زیمبابوه رادراختیار دارد. موگابه رئیس حزب اتحادیه ملی آفریقایی زیمبابوه استواین حزبدربرابر حزب جنبش تغییر دموکراتیک مورگان چانگیرای، نخست‌وزیر کنونی، به پیروزی دست یافته است./