وزارت کشور بحرین به دست داشتن در حمله به منزل دبیر کل حزب الوفاق اعتراف کرده و آن را در راستای امنیت ملی بحرین دانست. به گزارش مرآه البحرین، وزارت کشور بحرین مسولیت حمله به منزل شیخ علی سلمان دبیر کل حزب الوفاق وبه سرقت بردن دوربین‌های مدار بسته اطراف منزل ویرابرعهده گرفت. همچنین فرمانده پلیس استان شمالی بحرین امروز طی سخنانی حادثه رخ دادهرااینگونه توصیف می کند: ‌هنگام گشت زنی نیروهای پلیسدرمنطقه محل سکونت شیخ علی سلمان، نیروهای ما متوجه دوربینهای مدار بسته ای شدندکهاحتمال می رفت برای رصد کردن تحرکات نیروهای گشتی پلیس نصب شده باشند بنابر این اقدام بهازبین بردن این نیروها کردند. وی افزود: گزارش های لازم تهیه شدهوموضوعدردست بررسی است./