شبکه راشا تودی تصویر مدرکی‌که حاکی از اعطای حق پناهندگی موقت یک ساله روسیه به پیمانکار سابق سیا است را منتشر کرد. به گزارش شبکه راشا‌تودی مدرکیکهحاکیازدریافت حق پناهندگی موقت یک ساله روسیه به پیمانکار سابق سیا استرامنتشر کرد. وکیل ادوادر اسنودن، ‌ پیمانکار سابق سیا امروز اعلام کردکهموکلش مدارک لازم برای خروجازفرودگاه مسکووورود به روسیهرابه دست ‌آورده است. آناتولی کوچرانا، امروز به رسانه ها گفت ادوارد اسنودنازروسیه یک سال پناهندگی موقت دریافت کرده است. وی همچنین گفتازآنجاکهبسیاریدردنیادرجستجوی اسنودن هستند طبیعی استکهمحل اقامت وی مخفی بماند. خبرنگاران شبکه راشا‌تودی نیزکهشاهد خروج اسنودنازبخش ترانزیت فرودگاه مسکو بودند این خبرراتایید کردند. ادوارد اسنودن پسازافشای برنامه جاسوسی گسترده دولت آمریکاازکاربران اینترنتیازهنگ‌کنگ به روسیه فرار کرد واز۲۶ ژوئن(۵تیر)دربخش ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد./