آمارها حاکیست از سال 2008 تا کنون شش میلیون نفر به بیکاران در اتحادیه اروپا افزوده شده است بحران جهانی اقتصاد همچنان تاثیر منفی خود را بر اتحادیه اروپا می گذارد. گزارش جدید نشان می دهد از سال 2008 تا کنون که بحران مالی و اقتصادی در این اتحادیه آغاز شد، شش میلیون نفر بیکار شده اند. سازمان بین المللی کار اعلام کرد فقط در شش ماه گذشته یک میلیون نفر به تعداد بیکاران در اتحادیه اروپا اضافه شده اند. میزان اشتغالزایی در کشورهایی نظیر قبرس، یونان ، پرتغال و اسپانیا بیش از سه درصد کاهش یافته است. آمارها نشان می دهد تا ماه فوریه شمار بیکاران در اتحادیه اروپا بیش از بیست و شش میلیون بوده است. معضل بیکاری در میان جوانان بیشتر از بقیه گروههای سنی است. در اتحادیه اروپا تقریبا یک چهارم جوانان بیکار هستند.