پس از ناآرامی هایی که بواسطه برگزاری جام کنفدراسیون ها و هزینه هایی که برای جام جهانی در برزیل انجام شد، انتظار میرفت شهرهای این کشور در انتظار روزهای آرامی باشنداما...