منطقه ملیتا در تمام سال هایی که لبنان تحت اشغال ارتش صهیونیستی و مزدوران تحت امر آن قرار داشت، حتی برای لحظه‌ای مورد نفوذ عناصر دشمن قرار نگرفت و به وجود اشغالگران آلوده نشد. به همین علت مردم لبنان، آن را سرزمین مطهر لقب داده اند. هنرمندان با ذوق لبنانی به پاس فداکاری و پایداری رزمندگان حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه لبنان که ادعای واهی شکست ناپذیر بودن ارتش اسرائیل را به دنیا ثابت کردند، این حماسه را با خلق باغ موزه ای زیبا، با هنرنمایی تمام به نمایش گذاشتند.