باشگاه نیوکاسل یکی از اتاق های ورزشگاه خود را به نمازخانه برای بازیکنان مسلمان خود اختصاص داد باشگاه نیوکاسل یکی از اتاق های ورزشگاه خود را به نمازخانه ای برای بازیکنان مسلمان خود اختصاص داد.گفتنی است، این تیم 7 بازیکن مسلمان دارد.