این روزها نگاهی به گوشه ای از اتفاقاتی که این روزها در خیابان‌های قاهره رخ می دهد.