ناآرامی ها در ترکیه از یک ماه پیش با اعتراض به تصمیم دولت اردوغان برای تخریب یک پارک در میدان تقسیم شهر استانبول با هدف ساخت مرکزی تجاری شروع شد. در این اعتراضات توقف سیاست‌های غلط خارجی و داخلی دولت اردوغان ، خواستگاه معترضین بوده است.