عده ای از مسلمان میانماری که از کشتار گریخته اند به شکلی اسفبار در حاشیه شهر دهلی زندگی می کنند.