با تصمیم دولت مبنی بر عبور خط برق از استان متعلق به قوم هزاره، تظاهرات های ضد دولتی در کابل ادامه دارد. تظاهرات سال گذشته ی این قوم بزرگ ترین تظاهرات ضد دولتی تاریخ افغانستان نام گرفته است.

/ newsCode: 104565