اعراب دارای اسلامی منحط و تصویری تحریف شده از مسلمانان بوده و مسلمانان نباید اجازه دهند استعمار بازگردد و یا تفرقه ها غالب شود .

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس خالد الفیصل ، شاهزاده سعودی و امیر مکه در یک سخنرانی در هفته جاری گفت : اعراب دارای اسلامی منحط و تصویری تحریف شده از مسلمانان بوده و مسلمانان نباید اجازه دهند استعمار بازگردد و یا تفرقه ها غالب شود .

منبع: شفقنا