تحقیقات سازمان‌های اطلاعاتی در آلمان نشان می‌دهد که برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، بخصوص عربستان سعودی از گروه‌های سلفی در آلمان حمایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" و رسانه‌های NDR و WDR آلمان با استناد به تحقیقات سازمان اطلاعات و امنیت و سازمان اطلاعات داخلی آلمان از حمایت عربستان سعودی از فرقه سلفی ها در آلمان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، سازمان های مذهبی از عربستان سعودی و برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از جمله کویت و قطر مظنون به این هستند که با تصویب دولت های خود از سلفی ها در آلمان حمایت می کنند. هدف این فعالیت های تبلیغاتی روزافزون که شامل ساخت مساجد و تجهیزات آموزشی و همچنین اعزام واعظ است گسترش یک قالب افراط گرایانه از اسلام است.

این نتیجه ای است که به گزارش رسانه های آلمانی، سازمان اطلاعات امنیت آلمان و سازمان اطلاعات داخلی این کشور به آن دست یافته اند. این سازمان ها به دستور دولت آلمان درباره صادرات مذهب به کشورشان تحقیق می کنند.

دولت آلمان به شدت نگران رشد روزافزون صحنه های سلفی در این کشور از طریق گسترش اسلام افراطی و تبلیغات در این زمینه است. سلفی ها در آلمان حدود 10 هزار عضو دارند. دولت آلمان همچنین نگران جذب پناهندگان از طرف گروه افراطی سلفی است.

این دو سازمان اطلاعاتی در آلمان در یک نتیجه گیری موقتی از تحقیقات خود درباره کار جنبش ها و ماموریت های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در آلمان از استراتژی بلند مدت نفوذ این کشورها خبر دادند.

بر این اساس، اسناد و مدارک فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه سازمان هایی مانند " احیای میراث جامعه اسلامی" از کویت، "بنیاد خیریه شیخ عید" از قطر یا لیگ جهان اسلام از عربستان سعودی مساجد و موسسات آموزشی سلفی ها در اروپا و آلمان را حمایت مالی می کنند.

دولت آلمان بخصوص مکررا به عربستان سعودی فشار وارد کرده که به حمایت خود از اسلام گرایان افراطی در آلمان خاتمه دهد. البته سازمان های اطلاعاتی در آلمان به این نتیجه رسیده اند که این سازمان های مذهبی فعال در کشورشان به مقامات دولتی وابسته بوده و با حمایت آن ها فعالیت می کنند. به زعم سازمان های اطلاعاتی آلمان برای عربستان سعودی این گونه ماموریت های جهانی بخشی از سیاست خارجی محسوب می شود.

سازمان های اطلاعاتی در آلمان بر این باورند که باید انتظار گسترش فعالیت های این سازمان های مذهبی در آلمان و اروپا را داشت.

منبع: شیعه نیوز