در حالیکه تا پیش از بروز بحران اخیر در مصر لغو حالت فوق العاده یکی از دستاورهای انقلاب ۲۵ ژانویه در این کشور به شمار می آمد، مدیر مرکز پژوهش های سیاسی و استراتژیک " الحقیقه " از احتمال بازگشت حالت فوق العاده خبر داد.
امیل امین" روز شنبه  اظهار داشت: حوادث مصربسیار تأسف بار است .. جای خوش بینی نیست و احتمال برقراری حالت فوق العاده در کشور وجود دارد . امیل امین گفت: امکان دارد به دلیل درگیری های موجود میان طرفداران و مخالفان مرسی ، به زودی حالت فوق العاده و منع عبور و مرور در کشور اعلام شود. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه مصر هم اکنون به دو بخش مخالف هم تقسیم شده است و جمعه شب هشت استان کشور شاهد تبادل آتش و درگیری میان دو طرف بود. مدیر مرکز پژوهش های سیاسی و استراتژیک "الحقیقه " تأکید کرد: ادامه درگیریها فجایعی به بار خواهد آورد که هیچکس از پایان آن آگاه نیست. امیل امین درباره ابتکار آشتی گفت: بیانیه ها و اظهارات اخیر بیانگر پایبندی هر دو طرف به مواضع خود است. اگر چه ابتکارها دیر مطرح شد با این حال باید هر گروه مصری برای مهار بحران و نزدیک کردن دیدگاه گروهها تلاش کند. امیل امین خاطرنشان کرد: شاید رئیس جمهور جدید برای ایجاد امنیت در مصر اعلامیه ای قانونی صادر کند و شاید دستور منع عبور و مرور را بدهد، که این مسأله آخرین برگه برای حفظ امنیت مردم است. وی تأکید کرد: سال جاری را می توان سال فرصت های از دست رفته نام گذاری کرد، زیرا فرصتهای زیادی از دست رفت و دعوتهایی برای مشارکت واقعی صورت گرفت اما دو طرف آن را از دست دادند.