آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد اقتصاد ایران طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ برابر با دوره فعالیت دولت احمدی نژاد در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان نه ۵ بلکه تنها یک پله صعود کرده و رتبه ۱۷ را بدست آورده است.

بررسی آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد اقتصاد ایران طی ۸ سال گذشته صعود قابل توجهی در رتبه بندی جهانی بزرگترین اقتصادهای جهان نداشته است. این در حالی است ک رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی چهارشنبه گذشته در گزارشی از عملکرد ۸ ساله دولت خود گفته بود اقتصاد ایران از رتبه ۲۲ به رتبه ۱۷ رسیده است. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول که در پایگاه داده های «گزارش چشم انداز اقتصادی جهان» ارائه شده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۴ رتبه ۱۸ جهان را دارا بوده و در سال ۲۰۱۲ ایران در میان بزرگترین اقتصادهای جهان به رتبه ۱۷ صعود کرده است. بدین ترتیب اقتصاد ایران طی ۸ سال گذشته تنها یک پله صعود داشته است.

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۶۱۸ میلیارد دلار گزارش شده است. این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۹۹۹ میلیارد دلار افزایش داشته است.

رتبه اقتصاد ایران در جهان طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ که تقریبا مطابق با دوره فعالیت دولت های نهم و دهم است به این ترتیب بوده است: ۱۸،۱۷، ۱۷،۱۷، ۱۶،۱۷، ۱۷ و ۱۷.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است رتبه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ به ۱۸ تنزل یابد. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال ۱۰۰۲ میلیارد دلار پیش بینی شده است.