یک منبع در کمیته تحقیقات بین المللی ویژه سوریه با افشای دروغ پردازی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: ۴۳ درصد قربانیان بحران سوریه از بهار ۲۰۱۱ تا پایان ماه گذشته از هواداران نظام این کشور هستند که به دست تروریست ها کشته شده اند.
این منبع که پژوهشگری انگلیسی الاصل است و پیشتر در سازمان عفو بین الملل فعالیت داشته، اظهار داشت که " ناوی پیلای " کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مانع انتشار گزارش حاوی اطلاعات مفصل هفت منبع داخلی و بین المللی درباره بیش از ۱۰۰ هزار قربانی بحران سوریه شده است. این منبع درباره آمار کلی قربانیان بحران سوریه به " الحقیقه " گفت: خانم پیلای و تیم نزدیک به وی که هیچ ارتباطی با حقوق بشر ندارند و به سازمان های گمراه کننده سوری و بیگانه که آمار کلی و مفصل به کمیساریا ارائه می کنند، تکیه دارد، بازی پلیدی را در خصوص این آمار و ارقام انجام داده اند و کمیساریا به ارقام کلی اکتفا کرده و مانع انتشار جزئیات واقعی قربانیان نظام سوریه شده است. وی در این خصوص نمونه ای از گزارش های دریافتی پیلای از مرکز ثبت موارد نقض حقوق بشر در سوریه که با حمایت مالی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا - که با پوشش صندوق های حمایت از جنبش های جامعه مدنی اداره می شود - را ذکر می کند تا میزان انحطاط اخلاقی خانم پیلای و تیم همراه وی را بیان کند. این منبع خاطرنشان کرد: این مرکز لیست هایی دسته بندی شده با عنوان قربانیان وابسته به نظام و شهدای معارض! تقدیم کمیسر حقوق بشر کرد و هنگامی که این مسئله از سوی محققان کمیساریا بررسی گردید مشخص شد که آن مرکز کودکان و زنان را در ردیف نخست قرار داده و این امر از سوی کمیساری به شدت تقبیح شد اما خانم پیلای و تیم او به این مسئله توجه نکردند. وی افزود: مساله تمسخر آمیز دیگر این که قربانیانی که این مرکز آنها را قربانیان هوادار نظام توصیف می کند و اغلب زن و کودک هستند، شمار زیادی از آنها در انفجارهای تروریستی کشته شده اند و این بدان معناست که این مرکز و کمیسر مزبور هر دو از تروریسم دفاع کرده و رسما آن آن را پذیرفته اند و این امر در تاریخ سازمان ملل بی سابقه است!