به گفتۀ رئیس مرکز آب شناسی و منابع آبی فلسطین، اسرائیل ۸۲ درصد از منابع فلسطینی ها را سرقت می کند.
عبدالرحمن التمیمی التمیمی در نشستی در رام الله در مرکز کرانه باختر رود اردن گفت: رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان به منابع آبی فلسطینی ها دست درازی می کند و ثروت های طبیعی آنها را به خود اختصاص می دهد. التمیمی گفت: دیوار نژادپرستانه باعث شده که فلسطینی ها دسترسی آسان به 70 درصد از آبهای زیرزمینی و اراضی زراعی خود نداشته باشند. التمیمی افزود: اسرائیل با غصب 70 درصد از آبهای زیرزمینی و اراضی زراعی فلسطینی ها می خواهد چنین وانمود کند که چون فلسطینی ها دسترسی به اراضی زراعی ندارند متعاقباً نباید نیازی به آبهای زیرزمینی برای آبیاری این اراضی داشته باشند . التمیمی افزود: شهرک نشینان صهیونیست، 4 برابر فلسطینی ها آب مصرف می کنند که همین آب نیز متعلق به فلسطینی ها است، اما فقط یک سوم آب بها را پرداخت می کنند. التمیمی گفت: هیأت مذاکره کننده فلسطینی، هنگام امضای توافقنامه اسلو، حق برخورداری فلسطینی ها از منابع آبی را نادیده گرفت، خصوصاً این که طبق این توافقنامه ظالمانه فلسطینی ها حق بهره برداری از رود اردن را ندارند، در حالی که اسرائیل اعلام می کند که هرگز منابع آبی را که از فلسطینی ها غصب کرده، به آنها بازنخواهد گرداند و حق غصب همه چاه های آب فلسطینی ها را نیز برای خود قائل شده است