۳۵۳ مهاجر اهل اریتره در زندان سهارونیم در جنوب سرزمین های اشغالی از روز چهارشنبه تاکنون در اعتصاب غذا به سر می برند.
درخواست این مهاجران گفتگو با نماینده ای از دولت رژیم صهیونیستی است. اعتصاب از روز شنبه گذشته شروع شد و در پی به نتیجه رسیدن درخواست های اعتصاب کنندگان صدها تن به این اعتصاب غذا پیوستند. به گزارش عفو بین الملل، مراکز بازداشت و نگهداری پناهجویان در اسرائیل از بدترین مکان های مشابه در منطقه است و حتی پناهجویان به تلفن دسترسی ندارند. در دهه گذشته بیش از 55 هزار مهاجر آفریقایی از سودان و اریتره به سرزمین های اشغالی مهاجرت کرده اند. بیشتر این افراد به کار نظافت در هتل ها و رستوران ها مشغول هستند و در مناطق حاشیه ای تل آویو زندگی می کنند، در حالی که درخواست پناهندگی آنها به جایی نرسیده است. از سال گذشته و هجوم آوارگان از مرز مصر به سرزمین های اشغالی، اسرائیل در حدود دو هزار تن از مهاجران را بدون محاکمه به بازداشتگاه "سهارونیم" در صحرای نقب در جنوب سرزمین های اشغالی انتقال داده است. بازداشتگاه سهارونیم یک ساعت با شهر بیرشبا فاصله دارد. تاکنون سه تن از اعتصاب کنندگان به دلیل وخامت شرایط جسمانی به بیمارستان منتقل شده اند. بسیاری از فعالان حقوق بشری سیاست های اسرائیل در برابر مهاجران آفریقایی را غیر انسانی می دانند