هیات عمومی کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) با تصویب طرح اولیه یک قانون جدید قصد دارد ۴۰ هزار تن از ساکنان روستاهای فلسطینی را کوچانده و بیش از ۷۰ هزار هکتار از اراضی آنان را مصادره کند. رژیم صهیونیستی قصد دارد در این اراضی ۱۰ شهرک یهودی نشین ایجاد کند.
موافقت 43  تن از اعضای کنست با این طرح و مخالفت 40 تن دیگر با آن جلسه کنست را به تشنج کشاند. "احمد الطیبی" از اعضای عرب تبار کنست در این جلسه گفت: این قانون لکه ننگی بر پیشانی کسانی است که آن را تصویب می کنند . این قانون چپاولگرانه ای است که مردم را برای بار دوم و سوم بعد از ماجرای نکبت (اشغال فلسطین و تاسیس رژیم صهیونیستی) در سال 1948 از خانه های خود آواره خواهد کرد. حنین زعبی و جمال زحالقه دو عضو دیگر کنست نیز نسخه هایی از این قانون را پاره کردند و زحالقه بعد از آن که رو به نمایندگان حزب راست افراطی فریاد زد: شما دیوانه و نژادپرست و دزد هستید ؛ به دستور یولی ادلشتاین رئیس کنست از جلسه اخراج شد.