سوریه برای بستن راه نفوذ افراد و گروه های مسلح، مجازات سنگینی برای ورود غیرقانونی به این کشور در نظر گرفت.
" بشار اسد " رئیس جمهور سوریه قانونی را امضا کرده است که بر اساس آن هر کس به طور غیر قانونی وارد این کشور شود؛ به یک تا پنج سال حبس و پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. به دنبال نا آرامی های سوریه، افراد و گروه های مسلح با حمایت برخی کشورهای عربی همپیمان غرب، از کشورهای همسایه به ویژه ترکیه و اردن به این کشور اعزام و تحت عنوان جهاد به کشتار مردم و ارتش سوریه مبادرت می کنند.