اظهارات سفیر سابق آفریقای جنوبی در "تل آویو" موجب عصبانیت محافل سیاسی رژیم صهیونیستی شده است. "اسماعیل کوفادیا" گفت: هنگام بازگشت در سال 2012 وزارت خارجه اسرائیل از من خواست 10 درخت به نام خودم بکارم ولی من با مسأله مخالفت کردم زیرا این درختها قرار بود در زمین‌های سرقت شده کاشته شوند.وزنامه انگلیسی "دیلی تلگراف" به نقل از کوفادیا نوشت که وی در مبارزه با رژیم نژادپرست آپارتاید در آفریقای جنوبی مبارزه کرده و به هیچ وجه نمی تواند با ایجاد دوباره همان رژیم نژادپرست در اراضی اشغالی موافقت کند. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به کوفادیا پیشنهاد کرده بود که در اراضی موسوم به "باغ دیپلماتها" در صحرای نقب درخت کاری کند. این اراضی سال 2010 از فلسطینی‌های روستای "العراقیب" مصادره شده و به اشغال صهیونیستها در آمده است. سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به شدت از اظهارات کوفادیا انتقاد کرده است.