عبدالله البرغوثی از اسیران فلسطینی های اردن، که در اعتراض به جنایت رژیم صهیونیستی در حق زندانیان دست به اعتصاب غذا زده است، گفت: با وجود وخامت حالش تا بازگشت به اردن به اعتصاب ادامه خواهد داد. "حنان الخطیب" وکیل وزارت اسرای فلسطینی که در بیمارستان العفوله از عبدالله البرغوثی عیادت کرده است، اظهار داشت: وضعیت جسمی البرغوثی که از تاریخ 2/5/2013 برای آزادی اسرای اردنی در بند صهیونیست ها دست به اعتصاب غذا زده ، بسیار وخیم است و با چنین وضعی با دست و پای بسته در بیمارستان به سر می برد. وی افزود: البرغوثی از زخم های متعدد و خونریزی از ناحیه دست و پا به علت بسته شدن به تخت بیمارستان رنج می برد و از سوی نگهبانان صهیونیست تحت فشارشدید روحی قرار دارد. البرغوثی نیز به این وکیل وزارت اسرا گفته است که ارتباط وی را با دنیای خارج قطع کرده اند و از هرگونه رسانه محروم است. وی خاطرنشان کرد که تا بازگشت به خاک اردن به اعتصاب ادامه خواهد داد و از طرف های ذی ربط می خواهد وی و دیگر اسرای اعتصاب کننده را تا رسیدن به آزادی حمایت کنند. یادآور می شود که ده ها تن از اعضای خانواده های اسرای در بند رژیم صهیونیستی و چند تن از شخصیت های رسمی و ملی در طولکرم در همبستگی با اسرا اعتصاب کرده اند.