کمیته بین المللی تحویل پیکرهای شهدای فلسطینی و عرب دفن شده در گورستان های بی نام و نشان، فهرستی 65 نفره را از فلسطینی های مفقود الاثر از سال 1967 به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داد. این کمیته بین المللی بر نقش صلیب سرخ در اطلاع از سرنوشت مفقود الاثرها و تحقق خواسته خانواده های شهدا و مفقودان در تأسیس فوری بانک DNA برای همه نزدیکان درجه یک شهدا که پیکرهایشان در "گورستان های شماره دار" دفن شده و یا در سردخانه هایی در سرزمین های اشغالی نگهداری می شود تأکید کرد. یادآور می شود خانواده های مفقودان فلسطینی اسنادی مبنی بر تأیید هویت بستگانشان اعم از نامه های صلیب سرخ و اسناد ارائه شده از سوی اشغالگران را به کمیته بین المللی مذکور تحویل دادند و خاطرنشان کردند که این اسناد از زمان جنگ شش روزه 1967 تاکنون هیچ کمکی به آنها در زمینه اطلاع از سرنوشت بستگانشان نکرده است. خانواده های این افراد همچنین با ابراز نگرانی درباره خودداری رژیم صهیونیستی از ارائه هر گونه اطلاعات درباره بستگانشان، خاطرنشان کردند همه دلایل نشان دهنده دست داشتن رژیم اشغالگر در مفقود شدن آنها به ویژه در زندان های سری اسرائیل و عملیات سرقت اعضای بدن زندانیان فلسطینی است؛ و مقامات رژیم صهیونیستی بارها به این حقیقت اعتراف کرده اند. این کمیته بین المللی در پایان تأکید کرد که پرونده مفقود الاثرها و پیکرهای شهدا را در برنامه کاری رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در سفر به سرزمین های اشغالی قرار خواهد داد. رژیم صهیونیستی زندانیان فلسطینی و افرادی را که در جنگ های این رژیم به دست سربازانش کشته می شوند در گورستان های ویژه ای دفن می نماید و به جای درج نام افراد بر روی سنگ قبر آنها شماره ای درج می شود که این اماکن به گورستان های شماره دار موسوم هستند. اطلاعات دفن شدگان در این گورستان ها در نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی نگهداری می شود.