دولت مصر برای اولین بار از زمان تاسیس رژیم جعلی اسرائیل به کشتی‌های جنگی آن اجازه داد تا با پرچم این رژیم از کانال سوئز عبور کنند.
مصر در زمان جمال عبدالناصر به کشتی‌های اسرائیلی اعم از نظامی و غیرنظامی اجازه عبور از کانال سوئز را نمی‌داد؛ با وجود اینکه این کانال بین‌المللی است و قوانین بین‌المللی درباره آن صدق می‌کند. بعد از امضای توافقنامه سازش کمپ دیوید، انور السادات به کشتی‌های جنگی اسرائیلی اجازه داد که از کانال سوئز عبور کنند اما بعد از اینکه پرچم این رژیم را روی کشتی‌ها پایین بیاورند به گونه‌ای که پرچم رژیم اسرائیل از زمان ورود کشتی‌ها به کانال سوئز تا زمان خروج از آن خواه از سمت شمال به جنوب یا بالعکس دیده نشود. در بیشتر اوقات یک قایق گشتی مصری از زمان ورود کشتی‌های اسرائیلی تا زمان خروج آنها از کانال سوئز آنها را همراهی می‌کند به گونه‌ای که کشتی اسرائیلی تحت نظارت است تا هرگونه اقدام تهدید کننده امنیت ملی مصر را مرتکب نشود و این رویکرد تاکنون اعمال می‌شد؛ حتی در دوره رژیم مبارک که بیشترین وفاداری را به رژیم صهیونیستی داشت. اما با ریاست جمهوری محمد مرسی، به اسرائیلی‌ها ابلاغ شد که کشتی‌های جنگی اسرائیلی می‌توانند از کانال سوئز عبور کنند؛ بدون اینکه مجبور باشند پرچم این رژیم را در عرشه کشتی‌ها پایین بیاورند!! اولین مورد ثبت شده عبور کشتی‌های جنگی اسرائیل با پرچم این رژیم در ماه مارس سال 2012 و دومین مورد در ماه اکتبر و سومین مورد نیز دو روز پیش بود