ارتش عراق با کمک نیروهای مردمی موفق شدند یک کارگاه بزرگ بمب سازی داعش در استان صلاح الدین را توقیف کنند.