نویسنده عربستانی می گوید مردم عربستان همانند مردم دیگر کشورهای جهان خواستار دموکراسی هستند، اما حاکمان آل سعود حتی دموکراسی را حرام می دانند و حقوق بشر را به رسمیت نمی شناسند. "علی ابوالخیر" گفت: نشانه ها از نزدیک بودن وزش نسیم تغییرات در عربستان حکایت دارد، زیرا هیچ رژیمی نمی تواند به طور کامل ملت خود را سرکوب کند و عربستان نیز از نسیم تغییرات کنونی در منطقه در امان نخواهد بود. این نویسنده سعودی خاطرنشان کرد: دولت سعودی برای سرکوب مردم از فتوای شیوخ خود کمک می گیرد به گونه ای که آخرین فتوای یک شیوخ سعودی تاکید می کند که اگر فردی وارد یکی از شبکه های اجتماعی در اینترنت شود، با این کار از فرمانهای خداوند و رسول اکرم (ص) سرپیچی کرده و چه بسا از اسلام خارج شده است. وی افزود: این فتوا دو هفته قبل، پس از تظاهرات و اعتراضات برای تغییرات در عربستان صادر شده است. ابوالخیر تأکید کرد: دولت سعودی تغییر سیاسی را نمی پذیرد و حقوق بشر را به طور گسترده نقض می کند؛ اخراج 300 کارگر یمنی بدون پرداخت حق و حقوقشان از عربستان نمونه ای از این رفتار ضد حقوق بشری است. این نویسنده سعودی نظام سیاسی حاکم در عربستان را نظامی سرکوبگر دانست و از حمایت های آل سعود از تروریست ها در سوریه انتقاد کرد. علی ابوالخیر افزود:  عربستان تنها در خاندان سعودی و نهاد وهابی حامی آن خلاصه می شود، و هیچ یک از مقامات این کشور برای اشتباهاتش مورد بازخواست قرار نمی گیرد؛ از 100 درصد بودجه عربستان فقط 20 درصد آن سهم مردم است و 80 درصد دیگر به جیب خاندان سعودی می رود و اینگونه بیت المال چپاول می شود. وی اظهار داشت: عربستان سعودی ادعا می کند که به شریعت اسلامی پایبند است، اما کدام شریعت است که کشتن و سرکوب را مجاز می داند و اجازه نمی دهد که کسی از آزادی سخن بگوید؟