عضو شورای مرکزی جمعیت وفاق بحرین تاکید کرد که با وجود ادامه سیاست امنیتی آل خلیفه و سرکوبها، جنبش مردمی بحرین ادامه دارد. "علی العشیری" اظهار داشت: نقض قوانین بین المللی و اصول انسانی و دینی از سوی رژیم بحرین مربوط به برهه اخیر نیست بلکه از روزی که مردم خواستار مطالبات مشروع خود شده اند آل خلیفه همه حدود و قوانین را زیر پا گذاشته و هنوز هم سیاست سرکوب مخالفان ادامه دارد. وی افزود: هنوز حملات ناگهانی به منازل مردم و اصرار به ویران نگهداشتن مساجد و بازداشت زنان و کودکان ادامه دارد. عضو شورای مرکزی وفاق خاطرنشان کرد: هنوز احکام ظالمانه دادگاه ها و جلوگیری از درمان زندانیان به خصوص کسانی که به بیماریهای مزمن مبتلا هستند ادامه دارد و ما در برابر نقض آشکار قوانین بین المللی قرار داریم. العشیری درباره اوضاع سیاسی بحرین نیز گفت: آل خلیفه نمی خواهد بحران را از طریق سیاسی و مسالمت آمیز حل وفصل کند بلکه خواهان ادامه سیاست سرکوب و راهکار امنیتی است