هر کامیونی که در شمال حلب و نزدیک مرز ترکیه تردد کند توسط جنگنده های روسیه هدف قرار می گیرد، اغلب این کامیون ها کمک های نظامی و تجهیزات ارسالی به تروریست ها هستند.