یک مرد دوره گرد آمریکایی تابلویی در دست دارد که در آن نوشته است «یگ دلار به من می دهید یا اینکه من به ترامپ رأی می دهم»«دونالد ترامپ»به دلیل مواضع عجیب اش در جریان سخنرانی های خود به ویژه مواضع افراطی علیه مسلمانان، به نازمزد جنجالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا تبدیل شده است.