عکسی از لحظه پرتاب سفینه فضایی در قزاقستان منتشر شده است.