به گزارش روزنامه لوموند ، از هفته ها پیش شایعاتی درباره حذف چند صد فرصت شغلی در کارخانه ژوئه لوتور تولید کننده تایر خودروهای سنگین جریان داشت. لاستیک های میشلن در بازار خودروهای سنگین در هفته های گذشته بارها با کاهش فروش روبرو شدند.
بخش خودروهای سنگین بعلت رکود حمل و نقل جاده ای آسیب بیشتری دیده است. از ابتدای سال رشد فروش خودروهای سنگین در اروپا به صفر رسید و فروش این نوع خودروها در آمریکای شمالی سیزده درصد کاهش یافت.