این روزها دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در اروپا بر سر تحلیل پدیده داعش با یکدیگر وارد مناظره و در مواردی منازعه شده اند. این مناظرات و منازعات از سوی رسانه‌ها نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. با این حال سوال اصلی همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارشMuslimPress؛ به راستی چرا دستگاه‌های امنیتی در کشورهای مختلف اروپایی در برهه فعلی و پس از وقوع حملات تروریستی در پاریس به فکر آنالیز پدیده داعش افتاده‌اند. فراتر از این سوال مهم، در ترسیم استراتژی‌های داعش نیز شاهد طرح نکاتی کلی از سوی نهادهای امنیتی غرب هستیم. تحلیلهایی که نمی تواند تاثیری در صحنه منازعه واقعی با داعش داشته باشد. یکی از این موارد اخیرا از سوی مقامات امنیتی آلمان بیان شده است. بدر این خصوص رئیس سازمان اطلاعات امنیت آلمان درباره استراتژی جهانی جدید داعش هشدار داد. " گرهارد شیندلر " در این خصوص می‌گوید:
" در همین حال مشخص می شود که داعش تصمیم دارد فعالیت ها و برنامه های خود را از منطقه اصلی خود در خاورمیانه به مناطق خارجی دیگر بکشاند یا سعی می کند با گروه های جهادی محلی همکاری کند. هدف داعش بیشتر تعهد گرفتن از گروه های منطقه ای و استقرار استان ها و مناطق جدید برای داعش است. داعش می خواهد در این میان با تمام قدرت تصور یک سیستم جهانی را بیدار کند که همواره بزرگتر می شود. "
همان گونه که از اظهارات شیندلر قابل برداشت و استنباط است، اصلی ترین موضوعی که مقامات اروپایی از آن به عنوان خطر یاد می کنند، تغییر استراتژی داعش است نه ماهیت وجودی این گروه تروریستی و خطرناک. آنچه ذهن مقامات اروپایی را به خود مشغول کرده است، کشیده شدن بازی داعش از منطقه به سوی اروپا و مرزهای جغرافیایی غرب است. به عبارت بهتر، در صورتی که فعالیتهای داعش در خاک اروپا صورت نگیرد و محدود به منطقه باقی بماند، اساسا تحلیلهای امنیتی در خصوص داعش و پدیدار شناسی آن نیز از ادبیات امنیتی اروپا رخت بر می بنند.
اروپا سعی در تقسیم بندی داعش به دو دسته دارد: دسته اول، عده ای از تروریستهای تکفیری هستند که در داخل محدوده جغرافیایی جهان اسلام دست به عملیات زده و در همان محدوده نیز از بین می روند. با این حال دسته دوم که اروپا نسبت به آنها اعلام خطر کرده است، آن دست هستند که محدوده و دامنه عملیات خود را به خارج از مرزهای منطقه و داخل اتحادیه اروپا و منطقه شنگن گسترش داده اند. بدیهی است که این رویکرد دوگانه نسبت به تروریسم نه تنها نتیجه ای در مبارزه واقعی با داعش ندارد، بلکه خطر داعش را در سرتاسر جهان بیشتر گسترش خواهد داد. دستگاههای امنیتی اروپا با تقسیم بندی علنی داعش به دو دسته " داعش مطلوب " و " داعش نامطلوب " در حال تکرار همان خطاهای امنیتی بزرگ و عمیق خود در قبال شکل گیری داعش هستند.
در زمان شکل گیری داعش، مقامات امنیتی و اطلاعاتی اروپا با هدف سرنگون ساختن نظام سوریه و ایجاد تغییرات و دگرگونی های سیاسی و امنیتی و اقتصادی در منطقه با این موضوع موافقت کردند. پمپاژ ترور و خشونت در منطقه استراتژی و رویکرد غرب نسبت به گروههای تکفیری را تشکیل می دهد. در این خصوص غرب دست به خط کشی جغرافیایی محدوده عملیاتی داعش زده است. این خط کشی عملیاتی سبب شده است تا داعش به صورت خودکار از سوی مقامات غربی دارای دو هویت مجزا شود.
در ماورای اظهارات رئیس دستگاه امنیتی آلمان نیز تقسیم بندی داعش به دو گروه بد و خوب قابل مشاهده است. سوال اصلی اینجاست که چرا دستگاههای غرب به صورت ماهوی و بنیادین این تهدید تروریستی را محکوم نمی کنند؟ پاسخ این سوال ریشه در نگاه کلان غرب نسبت به گروههای تکفیری و تروریستی در منطقه دارد. نگاه کلانی که بر پایه شناسایی تروریسم داعش و ایجاد آن طی سالهای اخیر(از سوی غرب) صورت گرفته است. بدیهی است که غرب به عنوان مولد داعش همچنان قصد نابودی گروههای تکفیری و تروریستی را ندارد. اظهارات رئیس دستگاه امنیتی آلمان نشان می دهد مقابله ماهوی غرب با داعش اصالت و موضوعیت ندارد. آنچه در این برهه برای دستگاههای امنیتی در غرب اهمیت دارد مدیریت داعش در منطقه و جلوگیری از گسترش دامنه عملیات آن به مرزهای اروپاست. رویکرد وقیحانه ای که در امتداد رویکرد قبلی و ابتدایی غرب نسبت به داعش و النصره و دیگر گروههای تروریستی در منطقه قابل تحلیل و ارزیابی است.
منبع: تسنیم