در حالی که بحران سوریه در پنجمین سال خود به سر می برد، بیش از ۵.۶ میلیون کودک در داخل این کشور در وضعیت ناامید کننده‌ای به سر می‌برند و نسل جوان این کشور در معرض فراموشی و ورود به گرداب خشونتی هستند که ممکن است در نسل‌های بعدی هم تکرار شود.
[gallery size = " medium " ids = " ۶۴۲۶۴,۶۴۲۶۵, ۶۴۲۶۶,۶۴۲۶۷, ۶۴۲۶۸,۶۴۲۶۹, ۶۴۲۷۰,۶۴۲۷۱, ۶۴۲۷۲,۶۴۲۷۳, ۶۴۲۷۴,۶۴۲۷۵ "]